Metodologia

 Les escoles bressol de Parets, han concretat un conjunt de principis que guien la tasca educativa, segons la manera d’entendre a l’infant i l’educació, que conforma les maneres de fer d’un procés educatiu compartit:

 

- Escoles que vetllen per la coherència i la continuïtat metodològica en els diferents nivells.

- Escoles que tenen en compte els trets diferencials de cada infant i s’adeqüen al seu propi nivell maduratiu i ritme d’aprenentatge, i no tan sols a la seva edat cronològica.

- Escoles que potencien l’aprenentatge significatiu i progressiu que tingui com a base l’activitat exploradora i investigadora de l’infant.

- Escoles que vetllen per la seguretat afectiva i emocional, desenvolupant una imatge positiva de cada un dels infants.

- Escoles que fomenten un vincle afectiu de seguretat amb cada un dels infants perquè pugui caminar cap a l’autonomia.

- Escoles amb professionals formats que acompanyen als infants de la forma més individualitzada possible.

- Escoles en les quals es vetlla perquè els seus espais generin un entorn físic segur, familiar i acollidor, propiciant un ambient educatiu càlid, afectiu i alegre que faciliti un clima òptim de relació, joc i aprenentatge.

- Escoles que, en l’acció educativa, pretenen desenvolupar en els infants el gust i la valoració positiva de les manifestacions artístiques

- Escoles que defensen el respecte, la cura i l’estètica de l’entorn proper, dins i fora de l’escola.

- Escoles que afavoreixen una veritable xarxa de relacions personals amb tota la comunitat educativa, fonamentades en el diàleg i el respecte.

- Escoles arrelades al país, al poble de Parets i a les tradicions, als costums i al folklore propis de la cultura.

- Escoles que acullen la diversitat de tota la comunitat educativa.

- Escoles amb un equip educatiu compromès amb els fonaments pedagògics.

 

Comparte: