Horaris / Preus

Quin horari fem

 

Horari escolar

de 9 a 12 h (esmorzar a casa)

de 15 a 17 h

Entrades

de 9 a 9.30 h

de 15 a 15.15 h

Sortides

d’11.30 a 12 h

de 16.30 a 17 h

Horari menjador

de 12 a 15 h

 

Servei de matins

de 7.30 a 8.45 h

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'escolaritat inclou tota la jornada (matí i tarda) i la quota es calcula en base a una Tarifació social

 

 PREUS DELS SERVEIS DE MENJADOR I ACOLLIDA MATINAL

Concepte

Import

   

Matiners mensual

60,76 €/mes

Matiners al dia

5,50 €/dia

Menjador al dia (usuari fix)

9,00 €/dia

Menjador al dia (usuari puntual)

9,50 €/dia

 

 

 

- Es considerarà un usuari fix de l’horari d’acollida al matí aquell que en faci ús 11 dies o més al mes.

 

-  Es considerarà un usuari fix del servei de menjador aquell que en faci ús 8 o més dies al mes.

 

BENEFICIS FISCALS

 

- Si hi ha més d’un nen d’una mateixa família en les escoles bressol Municipals, s’aplicarà una reducció, del concepte Escolaritat, del 25% del segon i successius infants de la mateixa família. Aquesta reducció de la taxa és incompatible amb relatives a les famílies nombroses i als criteris dels Serveis Socials.

 

- Als alumnes de famílies nombroses o monoparentals els seran d’aplicació les exempcions i reduccions relatives a Escolaritat:

Categoria General: reducció del 50%

Categoria especial: reducció del 75%

 

A efectes d’obtenir aquestes exempcions i reduccions cal presentar original i fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental de l’infant atorgat pel Departament d'Acció Social i Ciutadania (Secretaria de Polítiques Familiars i Drets de Ciutadania) de la Generalitat de Catalunya.

 

Per gaudir de la prestació s’ha d’estar al corrent de cadascuna de les mensualitats. La falta de pagament de dues quotes, tant d'escolaritat com dels serveis complementaris, determina l’anul·lació dels drets que atorga la matrícula que, amb comunicació prèvia al regidor i a la direcció de l'escola bressol corresponent, serà resolta,prèvia audiència de l’interessat. Per tornar a donar-se d’alta ha de pagar el rebut/rebuts pendents. Fins que aquests no siguin liquidats:

–        No es podrà quedar a dinar

–        No podrà renovar matrícula pel curs següent

–        No podrà inscriure un altre fill

Altres

-  No hi ha pagament de matrícula ni de material escolar

 

- Els serveis de matiners i de menjador són opcionals

 

-  A principi de mes es passen els rebuts d’escolaritat del mes anterior i els de menjador i de matiners es passen a principis del mes següent

 

Exemple: A principis d’octubre es passa el rebut d’escolaritat de setembre. A principis de novembre es passa el rebut de menjador i de matiners de setembre

 

- La quota mensual del servei de matiners cal sol·licitar-la per escrit

 

 

- L’assistència a les activitats culturals de teatre, de colònies i sortides fora de Parets són opcionals. Aquestes activitats estan contractades a un servei/entitat extern i el retorn dels diners en cas de no assistència queda supeditat a les condicions imposades per aquests

 

-  Si un nen ha encarregat el servei de menjador i a mig matí marxa per les causes que siguin se li cobrarà igualment el dinar

 

- Si un lactant fa ús del servei de menjador se li cobrarà per aquest servei El cessament en la recepció del servei d’escola bressol, s’haurà de sol·licitar per escrit i la baixa tindrà efectes a partir del mes següent a la data de sol·licitud. Malgrat això, i en estar distribuïda l’escolaritat anual en onze mensualitats, no s’acceptaran baixes durant el mes de juny de l’any en curs

 

-La baixa de l'escola bressol s'ha de sol·licitar per escrit a la seu electrònica de l'Ajuntament i tindrà efectes a partir del mes següent a la data de sol·licitud. Malgrat això, i en estar distribuïda l'escolaritat anual en onze mensualitats, no s'acceptaran baixes durant el mes de juny de l'any en curs.

 

 

Comparte: